Gå direkt till innehåll
Danskarna är mest nöjda med de olika instansernas hantering av coronakrisen.
Danskarna är mest nöjda med de olika instansernas hantering av coronakrisen.

Pressmeddelande -

Nordiska skillnader kring invånarnas uppfattning om samhällets coronahantering – danskarna hittills nöjdast

Danmark var först i Norden med att införa långtgående restriktioner för att hejda smittspridningen av corona, medan Sverige genomgående varit mer liberalt. Mot bakgrund av detta har Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group frågat invånarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige hur nöjd man är med samhällets krishantering så här långt. Studien visar att danskarna är klart mest nöjda medan svenskar är mer avvaktande. Sjukvårdens hantering får dock höga betyg i alla länder.

I studien har EPSI-gruppen frågat nordborna hur de anser att regeringen, myndigheterna och ett antal viktiga privata aktörer hittills har hanterat coronakrisen. Datainsamlingen genomfördes under de två sista veckorna i mars, alltså under den period då långtgående restriktioner infördes. Den övergripande uppfattningen om hanteringen av olika framträdande aktörer visas i grafen ovan. Ett högre betyg (mellan 60 och 100) indikerar en god hantering.

Danskarna mest nöjda

Studien visar att danskarna är genomgående mer nöjda, medan svenskarna överlag är minst nöjda. Samtidigt så har Sverige varit ett av de mest liberala länderna, till exempel när det gäller att stänga gränser, begränsa resande, stänga skolor och begränsa människors rörelsefrihet.

- Vi vet att när vi bedömer krishanteringen påverkas vi av den pågående medierapporteringen och vi jämför också med vad andra gör, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex. Det är mycket troligt att denna effekt är vad vi ser i Sverige. Vi vet också sedan tidigare mätningar att svenskar ger måttliga betyg till offentlig sektor.

- I Danmark har vi sett ganska drastiska åtgärder och förordningar, säger Sofie Breum, landschef EPSI Rating Denmark. Restauranger och skolor har stängts och vår mötesfrihet har begränsats till högst 10 personer åt gången. Regeringen har använt ovanliga metoder för att hantera krisen och det har danskar reagerat positivt på.

De senaste dagarna har också delar av omvärlden belyst Sverige som ett möjligt föredöme kring det sätt man tagit sig an utmaningen. Faktabaserade och vetenskapliga metoder har legat till grund för de beslut som tagits där många aktiviteter förlitar sig på den enskilda medborgarens ansvar.

- I Sverige har ett stort förtroende lagts på befolkningen. Om den svenska modellen fullt ut är framgångsrik återstår att se, säger Johan Parmler. Man skulle kanske kunna tänka sig att det hade gett högre betyg, men det ser vi inte i våra siffror.

Även om de nationella skillnaderna på vissa områden är relativt stora finns det flera likheter.

- Med­borgarna i Norden är genomgående mer nöjda med hur myn­digheter, hälso- och sjukvård och skolor har hanterat krisen, jämfört med det privata näringslivet, säger Johan Parmler. Detta gäller även apotek och livsmedelsbutiker. EU:s hantering av krisen får genomgå­ende låga betyg. Det råder ingen tvekan om att vi svenskar och nordbor ser att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal jobbar hårt i kampen mot coronaviruset. De är de nya nordiska ”hjältarna” och den här mätningen visar det.

Mitt-i-livet-generationen mest kritisk

De svenska medborgarnas betyg kring hanteringen varierar något över landet, men skillnaderna är relativt små. Invånarna i Mellersta Norrland, dvs Jämtland och Västerbotten, anger högst betyg. I resten av landet är det snarlika omdömen.

Vad gäller åldersgrupper så är det tydligt att de som är minst nöjda är åldersgruppen 30–44.

-Den här gruppen är genomgående mer kritisk, förutom vad gäller sjukvården, säger Johan Parmler. Det är den här åldersgruppen, mitt-i-livet, vars vardagsliv kanske har påverkats mest av krisen och det är det som syns i resultaten helt enkelt.

Not om studien: 

Undersökningen genomfördes i Sverige, Norge, Finland och Danmark under perioden 25-31 mars 2020 genom Userneeds nordiska webbpanel på uppdrag av EPSI Rating Group och Svenskt Kvalitetsindex. Totalt har 4600 personer över 18 år deltagit i undersökningen där de svarande är jämnt fördelade mellan de fyra länderna. Resultatet presenteras som ett indexvärde mellan 0 och 100 där 0 är mycket dålig och 100 är mycket bra.

Ämnen

Kategorier


Kundinsikter för en hållbar framtid.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige